REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem : www.agdswiat.pl

Sprzedającym jest spółka z o.o.

AGD ŚWIAT  z siedzibą w Warszawie ul. Williama Heerleina Lindleya 16 Lesmiana 3/28,

Zarejestrowana pod numerem NIP: 725 221 08 12, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Pod numerem telefonu: 

Korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@agdswiat.pl  oraz  sklep@agdswiat.pl

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin  – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144,poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która  ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Przedmiot  transakcji  -  Towary  wymienione  i  opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje  się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Usługa dodatkowa  – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt  – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa  Sprzedaży  –  umowa sprzedaży  Produktów w rozumieniu  ustawy  Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.agdswiat.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 9. Strona – Usługodawca i Klient.

 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.agdswiat.pl 

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające  bezpośrednio  do zawarcia Umowy  Sprzedaży na  odległość za  pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2  Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.agdswiat.pl prowadzi sprzedaż  detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

3. Produkty oferowane w sklepie www.agdswiat.pl  są fabrycznie nowe, oryginalnie  zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz produkty powystawowe sprawne – sprzedawane jako towar powystawowy, które zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

§ 3  Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.agdswiat.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.      Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3.      Zamówienia  składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu przez cały rok.  

 4.     Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe  w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

 5.     W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6.     Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami  i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia  Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur  w formie  elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 7.     W trakcie składania  Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania  oraz żądania ich usunięcia.

 8.      Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane  Sprzedającemu i Klient ma obowiązek  zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9.       Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź  ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 

10.      Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

§ 4  Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Zwykle po zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu to 1-2 dni robocze ( bez soboty i niedzieli).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. 

§ 5  Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayPal) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6  Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić  protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7  Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt  niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.).Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia  wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3.  Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art.7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, paragon bądź fakturę VAT oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i paragonu bądź faktury VAT, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 9  Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na nasz adres.

3. Klient traci uprawnienia do reklamacji po upływie określonego czasu gwarancyjnego. 

4. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

- w pierwszej kolejności: nieodpłatnej naprawy towaru

- w drugiej kolejności: wymiany towaru

- jeśli naprawa towaru jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

5. Przesyłki po rozpatrzeniu reklamacji odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt.

§ 10 Prawo do informacji, usuwania i inne prawa:

1. W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do informacji, o tym jakie Państwa dane przetwarzamy (art. 15 RODO). Ponadto, zgodnie z przepisami określonymi w art. 16-21 rozporządzenia, mają Państwo prawo do sprostowania, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia swoich danych. 

2. Prawo do wniesienia skargi: W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

3. Prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie, można tę zgodę w każdej chwili odwołać. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na wykonywaniu umowy, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu.